ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT emisja w TV zawód rzeźnik

17.08.2017

 Warszawa, dn.17.08.2017

 
UWAGA!
W związku z błędem, który znalazł się w załączniku tj (Zaproszenie do składania ofert) dotyczącym terminu składania ofert, który mógł wprowadzać w błąd, okres otwarcia kopert został wydłużony o kolejne 7 dni. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że już złożone oferty będą otwarte wraz ze wszystkimi, które wpłyną do dnia 31 sierpnia do godz.10:00
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 • ZAMAWIAJĄCY: STOWARZYSZENIE RZEŹNIKÓW I WĘDLINIARZY RP ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
 1. WPROWADZENIE

Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie kampanii polegającej na emisji spotów informacyjno-promocyjnych w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej w ramach projektu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie pt. „Działania informacyjno-promocyjne dotyczące zawodu rzeźnika” realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017, której celem jest promocja zawodu rzeźnika. Planowany czas emisji kampanii wyznaczony jest na termin od 1 września do 30 września 2017 r. Łącznie 15 emisji. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017.

 1. TERMIN

Ostateczny termin składania ofert upływa 31 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00.

 1. MEDIOWA GRUPA DOCELOWA

    Telewizja Ogólnopolska – Spot informacyjno-promocyjny powinien trafić do osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie.

 1. CEL KOMUNIKACYJNY

Cele komunikacyjne kampanii:

 • wzrost świadomości opinii publicznej na temat zawodu rzeźnika.
 • zachęcenie osób bezrobotnych oraz młodzieży szkolnej do kształcenia się w zawodzie rzeźnika.

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup czasu antenowego w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej oraz zapewnienie emisji spotów informacyjno-promocyjnych dla kampanii w ramach projektu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie pt. „Działania informacyjno-promocyjne dotyczące zawodu rzeźnika” realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017, której celem jest promocja zawodu rzeźnika:

 • minimum 15 spotów telewizyjnych informacyjno-promocyjnych promujących zawód rzeźnika o długości 30 sekund. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty obejmującej wymagania zleceniodawcy

 

 1. EMISJA SPOTÓW INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH

Emisja spotu w telewizji

 • Cel mediowy: wzmocnienie przekazu telewizyjnego do grupy docelowej –osób bezrobotnych, poprzez emisję spotu informacyjno-promocyjnych w najlepiej dopasowanych stacjach przy największej oglądalności wśród mieszkańców obszarów wiejskich,     
 • W kampanii telewizyjnej kierowanej do osób bezrobotnej. Należy wyemitować spot 30”. Emisja telewizyjna ma odbyć się zgodnie z harmonogramem emisji, który stanowi załącznik nr 1.         
 • Kampanię należy planować w stacjach i przy programach, których affinity index w mediowej grupie docelowej jest wysoki oraz, w miarę możliwości tak, aby tematyka programów nie kolidowała z przekazem kampanii.  
 • Średni zasięg 1 plus w trakcie kampanii informacyjno-promocyjnej nie może być niższy niż 975 000.      
 • Telewizja musi mieć zasięg ogólnopolski

 

 1. Warunki finansowe
  • Stosunki między Zamawiającym a Wykonawcą będzie określać zawarta przez strony umowa
  • Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty:
   • opracowania planów emisji,
   • zamieszczenia spotów telewizyjnych na FTP stacji telewizyjnych. Pliki emisyjne zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania Umowy,
   • bieżącego monitorowania kampanii oraz jej modyfikowania w celu osiągnięcia zaplanowanych celów kampanii i przedstawienia raportów cząstkowych z realizacji kampanii w każdym tygodniu kampanii, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (osiągnięte parametry, liczba emisji),
   • przedstawienia raportu poemisyjnego (POSTBUY) wraz z analizą skuteczności kampanii w terminie 10 dni od zakończenia emisji kampanii w telewizji, zawierającego:
    • dokładny harmonogram emisji w dniach oraz całkowita liczba emisji spotu. Parametry kampanii w układzie planowane/zrealizowane dla kampanii telewizyjnej.
    • Raport musi być przedstawiony w formie pisemnej w 1 egz. podpisany przez osobę upoważnioną oraz w formie elektronicznej (na płycie CD/ DVD/ pen drive)

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

Oferta musi składać się z:

 • Oferty sporządzonej wraz z załącznikami nr 1,2,3.
 • Aktualnego odpisu z właściwego KRS lub ewidencji działalności gospodarczej.

 

KOMPONENT I TELEWIZJA

KRYTERIUM MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Zapewnienie minimalnego poziomu oglądalności określonego w zapytaniu- wybór stacji telewizyjnej zapewniającej wysoką oglądalność wśród mieszkańców obszarów wiejskich -wybór emisji w czasie największej oglądalności wśród bezrobotnych mieszkańców obszarów wiejskich 60 pkt
Cena 40 pkt
Razem 100 pkt

 

 1. Warunki wykluczenia Oferenta z postępowania:

W postępowaniu nie mogą brać udziału następujące podmioty:

Podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 • Oferent nie może znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji

Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne oświadczenie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia oferty z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Brak dołączonego oświadczenia potwierdzającego spełnianie powyższych warunków przez Oferenta będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 • Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperę należy opisać następująco: Oferta w postępowaniu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie„ Działania informacyjno-promocyjne dot. zawodu rzeźnika- Emisja” Nie otwierać do 31/08/2017 do godz. 10.
   
 1. Termin składania i otwarcia ofert:
 • Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP przy ul. Miodowej 14, 00-246 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31/08/2017 do godz. 10.00.
 • Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta.
 • Dopuszczone formy złożenia oferty: osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem kuriera. W każdym przypadku liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 • Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu rozpatrzenia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31/08/2017 o godz. 10.10
 • Przy otwarciu kopert zamawiający przedstawi zakładaną wartość jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
 • Po otwarciu kopert zostanie sporządzony dokument z dokładną informacją z podaniem nazw oferentów oraz proponowanych przez nie wartości.
 •  W przypadku kiedy najkorzystniejsza oferta będzie przekraczała zakładaną wartość zamówienia, lub jeśli postępowanie będzie obarczone wadą prawną wykonawca unieważni postępowanie.
   
 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie w oparciu o zasady i kryteria określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów poprzez publikacje stosownej informacji na stronie internetowej, na której zostało opublikowane niniejsze zapytanie ofertowe (www.portalogloszen.arimr.gov.pl).iejskich

Dane Adresowe

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
+48 22 6350184
507-130-369
biuro@srw.org.pl

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.